Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rejestry, ewidencje, archiwa

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 3. Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 z późń. zmian.) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016r. str.1).
 4. Statut Szkoły.
 5. Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje. archiwa:

 1. Księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 2. Księgi inwentarzowe,
 3. Rejestr pracowników,
 4. Ewidencja akt osobowych pracowników,
 5. Ewidencja zastępstw,
 6. Protokoły Rad Pedagogicznych,
 7. Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowotnej,
 8. Księga uczniów,
 9. Księga ewidencji dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły,
 10. Ewidencja świadectw ukończenia szkoły,
 11. Rejestr legitymacji szkolnych,
 12. Rejestr legitymacji pracowniczych,
 13. Rejestr korespondencji,
 14. Ewidencja czasu pracy,
 15. Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 16. Ewidencja wyjść służbowych,
 17. Zestawienia raportów miesięcznych stołówki szkolnej,
 18. Dokumentacja HACCAP,
 19. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego,
 20. Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów,
 21. Archiwum dokumentacji szkolnej.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Sporządzane są odpisy świadectw uczniów, którzy ukończyli szkołę oraz odpisy świadectw pracy pracowników zwolnionych po uprzednim złożeniu podania o wydanie w/w świadectw.

Dokumentacja klasowa

 1. Dzienniki lekcyjne.
 2. Sprawdziany, prace klasowe, testy.
 3. Zeszyty uwag.
 4. Protokoły z zebrań klasowych.
 5. Statut Szkoły.
 6. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
 7. Podstawy Programowe.
 8. Protokoły Rady Rodziców (w sekretariacie szkoły).

Wydawanie zaświadczeń i duplikatów.

Szkoła wydaje świadectwa, zaświadczenia i inne druki szkolne według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, powołanym na wstępie.

Ponadto szkoła na wniosek ucznia lub absolwenta, może wydać zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach.

Dokumenty udostępniane są powoływanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Łodzi
odpowiada: Iwona Skóra
data: 27-04-2020
wytworzył: Iwona Skóra
data: 27-04-2020
data: 27-04-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 27-04-2020 - Edycja treści
 • 09-05-2019 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 59